Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Skude Bygg samler inn og bruker personopplysninger. Skude Bygg, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og lov om behandling av personopplysninger av 15.06.18 nr 38 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Behandling av personopplysninger på esebjortoppen.no

Daglig leder har ansvaret for Skude Bygg sine behandlinger av personopplysninger på esebjortoppen.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Appex er databehandler og leverandør av utvikling, vedlikehold og drift av esebjortoppen.no med undersider.

Nettstatistikk

Skude Bygg samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på esebjortoppen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

FØLGENDE INFORMASJONSKAPSLER BRUKES PÅ ESEBJORTOPPEN.NO:

Skude Bygg bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av esebjortoppen.no blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google.

Saksbehandling og dokumentarkiv

Skude Bygg behandler personopplysninger om ansatte hos kunder for å administrere kundeforholdet og levere tjenester. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og bokstav b (avtale).

Avdelingsleder er delegert det daglige ansvaret for bruken av dokumentarkiv, at det er utarbeidet nødvendige rutiner og at disse følges opp slik at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Det registreres ulike typer personopplysninger i saksbehandling- og dokumentarkivet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelser. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til lovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Opplysninger som er nødvendig for behandling av kundeforholdet vil bli utlevert.

E-post og telefon

Skude Bygg benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle oppgaver. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger ved henvendelser. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling registreres i saksbehandling- og dokumentarkivet.

Skude Bygg sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Besøk i Skude Bygg sine lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi medfører liste over deltakere. Når du melder deg på seminar lagres informasjon til bruk for gjennomføring.

Opplysninger om ansatte

Skude Bygg behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Skude Bygg sine nettsider.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, blant annet søkerlister og innstillinger bevares.

UNNTAK:

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Skude Bygg har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Skude Bygg sine dokumentarkiv har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skude Bygg ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.