Økonomi

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er anslått til å bli fra kr.15,- til kr.20,- pr kvm BRA pr. måned. Det understrekes at dette er et foreløpig estimat basert på priser for år 2020. Endelige fellesutgifter kan avvike.

Fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og størrelse på disse avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte sameie brøker.

Felleskostnadene kan blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer og serviceområdet, vask av fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av heiser og andre driftskostnader.

Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale omlevering av tv og internettjenester. Det fakturereshver seksjon direkte.
Via Altibox.

Det blir mulighet for den enkelte seksjonseier åutvide pakken for egen regning.

Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameier møte. Felleskostnadene fordeles i henhold til bestemmelsene i vedtektene.

Det innbetales en oppstartskapital til sameiet på kr.5.000,- for hver leilighet. Oppstartskapitalen blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått utbetalings anvisning av sameiets styre. Beløpet er innskudds kapital til sameiet som ikke tilbakebetales. Oppstartskapital skal være fri egenkapital og dekker bl.a. gebyret til registrering av sameie i Brønnøysund.

USOLGTE ENHETER

Utbygger er ansvarlig for, og svarer for fellesutgiftene, for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

OFFENTLIGE AVGIFTER

Kommunale avgifter og eiendomsskatt fastsettes av kommunen når boligene er ferdig bygget, og betales av den enkelte seksjons eier direkte til kommunen utenom fellesutgiftene.

SERVITUTTER/RETTIGHETER

Boligene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommen har følgendetinglyste pengeheftelser/servitutter:

Kopi av bestemmelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli/kan bli tinglyst ytterligere bestemmelser for gjennomføringen av prosjektet.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning er av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innen forreguleringsplanen.

Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

RETTIGHETER OG HEFTELSER

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1149/15/565:
30.04.1947 - Dokumentnr: 980 - Registrering avgrunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:310

02.02.1967 - Dokumentnr: 567 - Registrering avgrunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:1076

ADGANG TIL UTLEIE

Boligene er selveiende og kan fritt leies ut/leies ut i henhold til eventuelle bestemmelser inntatt i vedtektene til sameiet.

FORSIKRING

Forsikringsselskap: Frende.

Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden.
Fra overtagelsen vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger.

VEDTEKTER

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtekts utkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameier møte. Utkast til vedtekter er inntatt bak i prospektet/som vedlegg til prospektet.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen eren såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 80 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.